Odzyskanie opłat drogowych / Niemcy

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

Odzyskanie opłat drogowych / Niemcy

Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) z dnia 28 października 2020 roku w sprawie C-321/19 część myta na infrastrukturę, a dokładniej na utrzymanie niemieckiej policji drogowej, była pobierana niezgodnie z przepisami. W uzasadnieniu wspomnianego powyżej orzeczenie TSUE wyjaśnił, że odpowiedzialność za działania policji spoczywa na państwie, które występuje w ramach wykonywania prerogatyw władzy publicznej, a nie w charakterze operatora infrastruktury drogowej. Kosztów związanych z policją drogową nie można zatem uważać za „koszty eksploatacji”, o których mowa w dyrektywie 1999/62 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. 1999, L 187, s. 42), zmienionej dyrektywą 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. 2006, L 157, s. 8).

TSUE wyszedł z założenia, że dyrektywa 1999/62 nakłada na państwa członkowskie, które wprowadzają lub utrzymują opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej, precyzyjny i bezwarunkowy obowiązek ustalania wysokości tych opłat uwzględnieniem wyłącznie kosztów infrastruktury, mianowicie kosztów budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury. W konsekwencji jednostka może powoływać się bezpośrednio przed sądami krajowymi na ten obowiązek przeciwko państwu członkowskiemu, jeżeli owo państwo uchybiło temu obowiązkowi lub dokonało jego nieprawidłowej transpozycji.

Jako że Trybunał oddalił żądanie Niemiec zmierzające do ograniczenia w czasie skutków wyroku z dnia 28 października 2020 przewoźnicy i spedytorzy uprawnieni są do żądania zwrotu części opłat za korzystanie z autostrad za trzy ostatnie lata. Zgodnie ze stanowiskiem Niemiec przedstawionym w ramach postępowania przed TSUE wydatki przeznaczane na policję drogową  stanowią od 3,6% do 6% pobieranego myta.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej Consulti wspierają przedsiębiorców z branży TSL w kwestii odzyskania części myta (maut) za uiszczanego za korzystanie z niemieckich autostrad.

Zapraszamy do współpracy.